تعجیل اتاق های فکر در بررسی سیاست گذاری ها در زمینه پویایی بازار کار، کاهش زمان بررسی پرونده های درخواست مهاجرت به کانادا

به گفته یک اتاق فکر متخصص در زمینه پویایی کار، از آنجایی که تاخیر در جذب کارگران ماهر به کانادا در حال آسیب زدن به کسب و کارهای این کشور است، اتاوا نیازمند استخدام کارکنان بیشتر و سرمایه گذاری در…

by -