برنامه نیرو کار فنی

در تاریخ ٢ ژانویه ٢٠١٣، تابعیت و مهاجرت کانادا، پذیرش برنامه های مربوط به اقامت دائم را تحت اين برنامه آغاز کرد كه براساس سهمیه و محدود به ٣٠٠٠ متقاضي در سال و زیر سهمیه در بسیاری از ٤٣ شغل هدفمند است. صلاحیت متقاضيان در اين برنامه به صورت موفقيت یا عدم موفقیت ارزیابی می شود و متقاضیان ملزم به تحقق چهار شرط مي باشند.

پيشنهاد كاري از یک یا دو کارفرمای کانادایی برای مدت حداقل یک سال در یک تجارت ماهر واجد شرایط (NOC سطح مهارت B)، یا داشتن گواهینامه صلاحیت در مورد این تجارت از یک نهاد نظارتی استانی کانادا

ارائه مدارکی از مهارت کافی در زبان در یکی از دو زبان رسمی کانادا

داشتن ٢ سال سابقه كاري در ٥ سال اخير در زمينه تجارت ماهر همچنين متقاضى بايد قادر به نشان دادن مهارت ها و تجربیات و انجام وظایف اساسی شغل باشند.

واجد شرایط بودن با الزامات پیشنهاد کار (های) شغلی یا تجارت در کانادا، مطابق با NOC

توجه: کلاس تجاری ماهر فدرال برای متقاضیانی که مایل به استقرار خود در استان کبک كه اختيار خود براي انتخاب متقاضيان را دارد باز نمي باشد.

در حال حاضر برای این جریان مهاجرت ٤٣ شغل در نظر گرفته شده است كه در یکی از ٤ گروه زير قرار می گیرند:


تجارت صنعتی، برق و ساختمانی

نصب و تعمیر تجهیزات

سرپرستان و مشاغل فنی در منابع طبیعی، کشاورزی و تولیدات مرتبط

ناظران پردازش، ساخت و خدمات و اپراتورهای کنترل مرکزی

خدمات (FIC)