سرمایه گذاری استان کبک

شرایطی که متقاضی باید داشته باشد:


متقاضی به تنهایی یا به کمک همسرش باید مینیمم ٢٫٠٠٠٫٠٠٠$ دارایی داشته باشند

باید بیزینس پلانی را که می‌خواهید در زمینه کشاورزی در این استان ایجاد نمایید ارائه نمایید.

باید سوابق مدیریتی مینیمم ٢ سال در ٥ سال گذشته و شرح وظایفشان باید شامل مدیریت و کنترل مالی و انسانی باشد

تمایل به زندگی در استان کبک را داشته باشند

توانایی سرمایه گذاري ١٫٢٠٠٫٠٠٠$ برای مدت ٥ سال با بازگشت پول پس از ٥ سال را داشته باشند.

خدمات (FIC)