درباره ما


‏گروه FIC مفتخر است كه طى ساليان متوالى در زمينه اخذ ويزاى هنرمندان براى اجرا در برنامه هاى مختلف فرهنگى در كشور كانادا فعاليت گسترده اى داشته كه اين امر باعث جلب اعتماد جامعه هنرى گرديده است.